RESERVE

เงินสำรอง

1.จำนวนเงินซึ่งตั้งสำรองไว้เพื่อประโยชน์เฉพาะกิจหรือเพื่อประโยชน์ทั่วไป
- 2. ในการประกันชีวิตการคำนวณเบี้ยประกันภัยคงที่จะมีส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เหลืออยู่ในระยะแรกของสัญญา เงินจำนวนนี้จะสะสมพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจำนวนที่พอเพียงสำหรับการชำระพันธะค่าชดใช้ในอนาคต เงินนี้เรียกว่า เงินสำรอง