REINSTATEMENT

การฟื้นสัญญา การจัดทดแทน

1 การฟื้นสัญญาประกันชีวิตให้กลับสู่สภาพเดิมหลังจากที่กรมธรรม์ขาดอายุ เนื่องจากมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกำหนด โดยปรกติไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่สัญญาขาดผลบังคับ แต่ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่า เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของผู้รับประกันภัย
-2 การจัดทดแทน การทำให้ทรัพย์สินที่เสียหายคืนสู่สภาพเดิม ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดเสียหายกรมธรรม์อาจระบุให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์เลือกที่จะซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นให้คืนสู่สภาพเดิม แทนการชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินสด