REFUND ANNUITY

เงินรายปีชนิดจ่ายคืน

การประกันเงินรายปีที่มีเงื่อนไขให้คืนเงินรายปีส่วนที่ยังมิได้จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้รับเงินรายปีถึงแก่กรรมก่อนรับเงินรายปีครบจำนวนที่ผู้รับประกันสัญญาจะจ่าย