PROFIT-SHARING

การแบ่งกำไร

ระบบหนึ่งในโครงการประกันภัยบำนาญและสุขภาพแบบกลุ่มซึ่งกำหนดว่า ถ้าโครงการนั้นมีกำไร ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือจากการจ่ายค่าเสียหายที่จ่ายไปแล้ว โดยคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นงวดๆตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้