PARTIAL DISABLEMENT

ทุพพลภาพบางส่วน

สภาพร่างกายที่ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อย ลงกว่าปรกติ แม้ว่าจะยังคงสามารถปฏิบัติงานได้บ้าง