NET PREMIUM

เบี้ยประกันภัยสุทธิ

1. เบี้ยประกันภัยหลังจากหักส่วนลดต่างๆ
- 2. เบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยส่งคืน 3. ในการประกันชีวิตหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่คำนวณขึ้นโดยอาศัยอัตรามรณะและดอกเบี้ย ไม่รวมส่วนบวกเพิ่ม เช่น กำไร และค่าใช้จ่ายของผู้รับประกันภัย