NATURAL PREMIUM

เบี้ยประกันภัยธรรมชาติ

เบี้ยประกันภัยที่คำนวณขึ้นให้เพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ย จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ปรากฏในตารางมรณวิสัยถือเป็นเบี้ยประกันภัยธรรมชาติ