MORTGAGE INSURANCE

การประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง

การประกันชีวิตที่ผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายเงินค่าจำนองที่ยังติดค้างอยู่ให้ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตหรือหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรม โดยปรกติจำนวนเงินที่จ่ายนี้จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจำนอง