MORTALITY TABLE

ตารางมรณวิสัย

ตารางที่ทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลสถิติการมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 100 ปี จัดทำเป็นอัตรามรณะของบุคคลในช่วงอายุต่าง ๆ ว่า อัตรามรณะในแต่ละช่วงอายุเป็นเท่าไร เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันชีวิต