MORBIDITY TABLE

ตารางความเจ็บป่วย

ตารางแสดงความร้ายแรงของโรคต่าง ๆ โดยแสดงอัตราความเจ็บป่วยของแต่ละโรคต่อจำนวนประชากรหรือต่อกลุ่มคนที่กำหนด