MORALE HAZARD

ภาวะภัยทางอุปนิสัย

ภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเสี่ยงภัยสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการกระทำตามอุปนิสัย มิใช่การกระทำโดยเจตนาทุจริต เช่น การประมาทเลินเล่อ