MODIFIED LIFE

กรมธรรม์แปลงอัตรา

กรมธรรม์ที่เปลี่ยนแปลงจำนวนเบี้ยประกันภัยจากปรกติ กล่าวคือ การชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเริ่มเอาประกันภัยประมาณ 3-5 ปี จะต่ำกว่าอัตราปรกติเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นเบี้ยประกันจะสูงขึ้นกว่าอัตราปรกติ เช่น ในการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะเวลา 20 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยปรกติเดือนละ 500 บาท ถ้าประกันชีวิตแบบกรมธรรม์แปลงอัตรา ในระยะแรกอาจเสียเบี้ยประกันภัยเพียงเดือนละ 300 บาท เป็นเวลา 5 ปี หลังจาก 5 ปีไปแล้ว ก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย เดือนละ 600 บาท