MIXED COMPANY

บริษัทประกันชีวิตแบบผสม

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นแต่มีข้อบังคับของบริษัทให้ผู้เอาประกันภัยมีส่วนในการควบคุมบริษัทและมีส่วนที่จะได้รับส่วนแบ่งจากเงินส่วนเกินของบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างแน่ชัด