MISSTATEMENT OF AGE

การแถลงอายุคลาดเคลื่อน

การที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งอายุแก่ผู้รับประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือแตกต่างจากอายุที่เป็นจริงขณะทำสัญญาประกันชีวิต