MATURITY VALUE

มูลค่ากำหนด

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ครบกำหนดหรือเมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีอายุสูงสุดตามที่กำหนด ไว้ในตารางมรณวิสัย