MATURITY

ครบกำหนด

กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิตซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น