MASTER POLICY

กรมธรรม์แม่

กรมธรรม์ฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองการเสี่ยงภัยอย่างเดียวแก่ผู้เอาประกันภัยหลายๆ คน หรือกรมธรรม์ฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองภัยหลายๆ ประเภทแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองรายเดียว โดยเพิ่มขึ้นจากภัยหลัก ผู้รับประกันภัยอาจออกใบรับรองการประกันภัยให้ผู้ได้รับความคุ้มครองแต่ละคนถือไว้ หรือบางกรณีอาจออกกรมธรรม์พิเศษให้แก่ผู้เอาประกันภัยบางคนที่ได้รับการคุ้มครองบางส่วนของกรมธรรม์แม่ ในทางประกันชีวิตหมายถึงกรมธรรม์ที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่นายจ้างสำหรับการประกันชีวิตหรือการประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้างแบบกลุ่ม ส่วนลูกจ้างแต่ละคนที่ร่วมอยู่ในกลุ่มนั้นจะได้รับเอกสารแสดงว่ามีการเอาประกันชีวิต ในเอกสารนั้นจะระบุเฉพาะรายการสำคัญบางรายการ เช่น ชื่อผู้เอาประกันชีวิต อายุ และผลประโยชน์