LOADING PROFIT

กำไรจากส่วนบวกเพิ่ม

กำไรซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนส่วนบวกเพิ่มที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าส่วนบวกเพิ่มที่ประมาณการไว้