LIFE INSURANCE TRUST

ทรัสต์ประกันชีวิต

การประกันชีวิตที่กำหนดให้มีบริษัททรัสต์เป็นผู้จัดการรายได้จากกรมธรรม์หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากทรัพย์สินให้แก่ผู้รับประโยชน์ แทนบริษัท ประกันชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากตามปรกติบริษัทประกันชีวิตไม่อาจทำหน้าที่ทรัสตีได้