LIFE EXPECTANCY TERM INSURANCE

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาตามพยากรณ์ชีพ

การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจนถึงอายุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยใช้อายุเฉลี่ยที่จะทรงชีพอยู่ในอนาคตเป็นตัวกำหนด เช่น บุคคลอายุ 24 ปี อายุเฉลี่ยที่จะทรงชีพอยู่ต่อไปในอนาคตเท่ากับ 43 ปี กรมธรรม์ที่ออกให้ความคุ้มครองอยู่ถึงอายุ 67 ปี และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 67 ปี