LIFE ASSURED

ชีวิตที่เอาประกันภัย

ชีวิตบุคคลที่ได้เอาประกันชีวิตไว้ โดยผู้เอาประกันภัยจะเอาประกันชีวิตตนเองหรือจะเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาประกันชีวิตไว้ก็ได้