LIEN

การยึดหน่วง

1. การยึดทรัพย์ของลูกหนี้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้
- 2. ในการประกันชีวิต ถ้าผู้เอาประกันชีวิตมีสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยอาจจะรับประกันภัยได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเกิดการตายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 3 ปี นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินให้น้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้