JUDGEMENT RATING

การกำหนดอัตราตามดุลยพินิจ

การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่อิงพิกัดอัตราที่มีอยู่ในขณะนั้น แต่กำหนดอัตราขึ้นโดยพิจารณาจากเหตุผลหลายๆ ด้านประกอบกัน