JOINT-LIFE POLICY

กรมธรรม์แบบร่วมชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เมื่อผู้เอาประกันภัยร่วมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมลง บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญา และสัญญาจะสิ้นสุดลง