INTERIM BONUS

เงินปันผลระหว่างกาล

การกำหนดอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น จะกำหนดขึ้น ณ วันคำนวณประเมินพันธะหนี้สินของผู้รับประกันชีวิต ในกรณีที่กรมธรรม์ฉบับใดถึงกำหนดหรือผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมก่อนที่จะมีการคำนวณประเมินพันธะหนี้สินครั้งต่อไป เพราะกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ฉะนั้นจึงมีการกำหนดโบนัสระหว่างกาลขึ้นเพื่อจะจ่ายเงินปันผลให้กรมธรรม์เหล่านั้น และโดยทั่วไปจะใช้อัตราที่ได้ประกาศไว้แล้วครั้งหลังสุด