INTEREST PROFIT

กำไรจากดอกเบี้ย

เงินส่วนเกินระหว่างดอกเบี้ยที่คำนวณกำหนดไว้ในเบี้ยประกัน กับดอกเบี้ยที่ได้รับจริงในการลงทุน