INCOME POLICY

กรมธรรม์จ่ายเงินได้ประจำ

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือแบบสะสมทรัพย์ ที่จ่ายเงินได้ประจำเป็นรายเดือน แทนการจ่ายเงินก้อนจำนวนเดียว