HOSPITAL CASH INSURANCE

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแบบเงินสด

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินสดตามจรนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาบจะมากหรือน้อยเพียงไร