HEALTH INSURANCE

การประกันสุขภาพ

การประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต้องเสียค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเสียเวลางาน