GUARANTEE DEPOSIT

เงินวางประกัน

เงินซึ่งผู้รับประกันภัยวางไว้กับองค์กรของรัฐเพื่อเป็นประกันต่อหนี้สินของผู้รับประกันภัย