GROUP LIFE INSURANCE

การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม

การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งคุ้มครองบุคคลทีมีผลประโยชน์อย่างเดียวกัน เช่น ลูกจ้างของบริษัท สมาชิกสมาคม หรือสหภาพ ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์หลักให้แก่นายจ้าง สมาคมหรือสหภาพ ในฐานะเป็นผู้เอาประกันภัย โดยให้ลูกจ้างหรือสมาชิกสมาคมหรือสหภาพเป็นผู้เอาประกันชีวิต