FAMILY INCOME CONTRACT

กรมธรรม์เพื่อรายได้ครอบครัว

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบประสมระหว่างแบบสามัญกับแบบชั่วระยะเวลาลดเงินเอาประกันภัย (decreasing term insurance) ซึ่งกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 10, 15 หรือ 20 ปีตามแต่จะตกลง ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ 2 จำนวน คือ ก. เงินได้ประจำ เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ถึงแก้กรรม จนถึงวันที่สัญญาแบบชั่วระยะเวลาครบกำหนด เช่น กรมธรรม์คุ้มครองระยะเวลา 10 ปี ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมในปีที่ 5 บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำให้ไปอีก 5 ปี ข. จำนวนเงินเอาประกันภัย จ่ายให้เมื่อการจ่ายเงินได้ประจำครบกำหนดตามข้อ ก. แล้วหรือจ่ายทันทีที่ถึงแก่กรรม