ELECTIVE BENEFITS

ผลประโยชน์ที่เลือกได้

การที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเลือกรูปแบบของการที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เช่น กรณีประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองทุพพลภาพ ผู้รับประโยชน์อาจจะขอรับเป็นเงินก้อนหรือขอรับเป็นรายงวดก็ได้ หรือในการประกันชีวิตผู้รับประโยชน์ก็มีสิทธิ์เลือกรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นเงินก้อนหรือรับเป็นรายงวด หรือจะฝากไว้กับผู้รับประกันภัยโดยได้รับดอกเบี้ยก็ได้