DOUBLE PROTECTION

ความคุ้มครองสองเท่า

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาจะจ่ายเงินเป็น 2 เท่า กรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม