DIVIDEND ADDITIONS

เงินปันผลเพิ่มความคุ้มครอง

ในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทมีเงินปันผล ผู้เอาประกันชีวิตสามารถใช้เงินปันผลซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จ (paid-up value)เป็นการเพิ่มเติมากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้แล้ว