DISABILITY PERCENTAGE TABLE

ตารางอัตราทุพพลภาพ

ตารางที่แสดงถึงอัตราการสูญเสียอวัยวะแต่ละประเภท เช่น การสูญเสียสมรรถภาพของดวงตา แขน ขา นิ้วมือ ตารางนี้แสดงถึงการเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียอวัยวะแต่ละประเภทกับความทุพพลภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณหาอัตราเบี้ยประกันภัย