DEFERRED PERIOD

ระยะรอรับผลประโยชน์

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพแบบถาวร ซึ่งกำหนดว่า ระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่วันเกิดทุพพลภาพจะต้องผ่านพ้นไปก่อน จึงจะเริ่มจ่ายเงินผลประโยชน์ให้