DEFERRED ANNUITY

เงินรายปีที่เลื่อนการรับ

การประกันชีวิตแบบเงินรายปีที่ผู้รับเงินได้ประจำขอเลื่อนระยะเวลาการรับเงินออกไป เช่นหลังจากตกลงทำสัญญา 2 ปี