DECREASING TERM INSURANCE

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาลดเงินเอาประกันภัย

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถใช้เงินประกันชีวิตชำระหนี้ผ่อนส่งของตน ซึ่งจำนวนเงินต้นจะลดลงทุกปี การประกันชีวิตประเภทนี้ จำนวนเงินเอาประกันภัยก็จะลดลงทุกปี เท่ากับจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระ และระยะเวลาประกันชีวิตจะเท่ากับเวลาที่ต้องผ่อนชำระหนี้ ซึ่งในปีสุดท้ายจำนวนเงินเอาประกันภัยจะเท่ากับศูนย์และกรมกรรม์จะสิ้นผลบังคับ