DEBIT

เขตรับผิดชอบของตัวแทน

ผู้รับประกันชีวิตที่ขายกรมธรรม์ประเภทอุตสาหะ จะแบ่งเขตการขายและเก็บเบี้ยประกันภัยให้ตัวแทนดูแลเป็นเขต เรียกว่า เขตรับผิดชอบของตัวแทนโดยปรกติจะมอบหมายให้ตัวแทนเก็บเบี้ยประกันภัยถึงบ้านผู้ถือกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยส่วนมากจะเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน