BLOOD RELATIVE CLAUSE

ข้อกำหนดญาติทางสายเลือด

ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดว่า ความรับผิดตามกรมธรรม์ของผู้รับประกันชีวิตจะหมดไปเมื่อได้จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สามีหรือภรรยา หรือญาติร่วมสายโลหิต หรือญาติที่เกี่ยวพันโดยการสมรสของผู้เอาประกันชีวิต