AUTOMATIC PREMIUM LOAN

เงินกู้ตามกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ

กรมธรรม์ประกันชีวิตให้สิทธิ์ผู้ถือกรมธรรม์ใช้มูลค่าเงินสด (cash value) มาชำระเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดแต่ขาดการชำระ เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับติดต่อกัน เงินที่ชำระเบี้ยประกันภัยนั้นถือว่าเป็นเงินกู้โดยอัตโนมัติ