ASSESSOR

ผู้ประเมิน (ความเสียหาย)

บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยให้ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น โดยทั่วไป ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ