ASSESSMENT INSURANCE

1. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย 2. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด

1. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย ระบบการประกันภัยที่ไม่กำหนดเบี้ยประกันภัยคงที่ไว้ แต่จะคำนวณในแต่ละปี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่า เบี้ยประกันภัยที่คำนวณนั้น ต้องพอเพียงที่จะให้ผู้รับประกันภัยอยู่ในฐานะที่จะรับภาระหนี้สินตามกรมธรรม์ ประกันภัยได้
2. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยเริ่มแรก มีลักษณะคล้ายสมาคมฌาปนกิจ ผู้เป็นสมาชิกจะชำระค่าบำรุงเป็นคราว เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง สัญญานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำรุง หรือจำนวนเงินผลประโยชน์ได้ จึงเรียกว่า สัญญาเปิด