AMOUNT AT RISK

จำนวนเงินเสี่ยงภัย

ผลต่างระหว่างจำนวนเงินเอาประกันภัยกับเงินสำรองประกันชีวิตที่บริษัทเก็บสะสมสำรองไว้ เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีเงินสำรองปีที่ 5 จำนวน 400 บาท จำนวนเงินเสี่ยงภัยจะเท่ากับ 600 บาท จำนวนเงินเสี่ยงภัยนี้ จะลดลงตามจำนวนปีที่เอาประกันภัย จนกระทั่งสัญญาครบกำหนด จำนวนเงินเสี่ยงภัยจะไม่มีเลย