AMERICAN EXPERIENCE TABLE OF MORTALITY

ตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา

ตารางมรณวิสัยแบบหนึ่งซึ่งใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต