ALLOTMENT OF BONUS

การจัดสรรเงินปันผล

การจัดสรรเงินส่วนเกินของผู้รับประกันชีวิตที่คืนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประเภทต่างๆ (มีความหมายเหมือน bonus allocation)