AGENCY

1. การเป็นตัวแทน 2. ธุรกิจตัวแทน

1. การเป็นตัวแทน การที่บุคคลหนึ่งทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง (ตัวการ) ในการก่อนิติสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก
2. ผู้ที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายใหัชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน