ADJUSTMENT INCOME

เงินได้ที่ปรับแล้ว

ค่าใช้จ่ายที่ตัดทอนลงหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรมเพื่อให้พอกับเงินได้ที่ต่ำลง