ADDENDUM

ข้อเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติมในสัญญาซึ่งแสดงความตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัยต่อ หรือสัญญาอื่นๆ